Փոփոխություններ «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում

30.08.2022

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից քննարկման է ներկայացվել «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ առկա են հետևյալ նկատառումները.

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) օպերատիվ ստորաբաժանման կադրային համալրման խնդիրը կոմիտեի ձևավորման սկզբնական փուլից դիտարկվել է կարևորագույն խնդիրներից մեկը՝ հաշվի առնելով կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման գործում դրա հիմնարար դերակատարումը, ինչպես նաև օպերատիվ ստորաբաժանման ծառայողների գերատեսչական և այլ ազդեցություններից անկախության ապահովման, մասնագիտական բարձր որակների ապահովման հանգամանքը: Կոմիտեի մասին մայր օրենքի իրավակարգավորումները հնարավորություն չեն ընձեռել համալրել օպերատիվ ստորաբաժանումը (այն համալրվել է կիսով չափ), արդյունքում անհրաժեշտություն առաջացավ որոշակի փոփոխություններ իրականացնել օպերատիվ ստորաբաժանման որոշակի խումբ ծառայողներին ներկայացվող պահանջներում: Նման փոփոխության անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնվել է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տարբեր քննարկումներում և տարբեր ձևաչափերով իրականացված հանդիպումների ընթացքում: Ներկայացված նախագիծը սակայն ունի բավական խնդրահարույց կարգավորումներ: Մասնավորապես՝ նախագծի հոդված 1-ով առաջարկվում է օրենքի 16-րդ հոդվածը լրացնել 12.1 մասով, սահմանելով, որ կոմիտեի օպերատիվ-հետախուզական գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանման այն պաշտոնները, որոնցում ծառայողների գործառույթների իրականացումը պայմանավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տնտեսագիտության և այլ բնագավառների հատուկ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների կիրառմամբ, հաստատում է կոմիտեի նախագահը: Տվյալ պաշտոնի նշանակելու կարգը, պայմանները, այդ թվում՝ օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 16-րդ հոդվածի 8-րդ և 9-րդ մասերով նախատեսված պայմանների կիրառման անհրաժեշտության մասով, և ծառայողին ներկայացվող պահանջները սահմանում է կոմիտեի նախագահը:
Կոմիտեի մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 12-րդ մասի ձևակերպման տրամաբանությունը հուշում է, որ բացառապես կոմիտեի օպերատիվ ստորաբաժանման ծածկագրված ծառայողների պաշտոնի նշանակելու կարգ կարող է սահմանել կոմիտեի նախագահը, ինչը կարող է դիտարկվել օրինաչափ: Օպերատիվ ստորաբաժանման մյուս պաշտոնների համալրումը, համաձայն օրենքի 16-րդ հոդվածի 11-րդ մասի՝ իրականացվում է կոմիտեի նախագահի սահմանած կարգով և պայմաններով անցկացվող մրցույթի արդյունքների հիման վրա:
Համաձայնելով այն հանգամանքին, որ կոմիտեի օպերատիվ ստորաբաժանման ոչ բոլոր ծառայողների համար է անհրաժեշտ սահմանել ֆիզիկական պատրաստվածության քննական փուլի պարտադիր պահանջ, իրավաբանական կրթության պահանջ, միաժամանակ հարկ է նշել, որ բացի ծածկագրված ծառայողների նշանակման կարգից, օպերատիվ ստորաբաժանման մյուս բոլոր պաշտոնները պետք է համալրվեն բացառապես մրցույթի արդյունքում, ինչը սակայն առաջարկվող նախագծով տնտեսագետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ և այլ ուղղվածության մասնագիտությամբ օպերատիվ ծառայողների պաշտոնների համար չի դիտարկվում պարտադիր և կոմիտեի նախագահի կողմից կարող է սահմանվել այլ կարգ, ինչպես օրինակ՝ ուղղակի նշանակումը: Այս պարագայում հարց է առաջանում, թե ինչ չափանիշներով է որոշվելու թեկնածուի նշանակման արժանիքահեն գործոնը, օրինակ՝ մի քանի թեկնածուների առկայության դեպքում: Բացի այդ օրենքի նախագծի կարգավորման դաշտում առկա՝ կոմիտեի նախագահի նման լայն հայեցողության պայմաններում մրցույթային կարգ սահմանելիս մրցույթային հանձնաժողովի մասնագիտական կազմն ի զորու՞ է արդյոք որոշել թեկնածուների մասնագիտական պատրաստվածության և դրա աստիճանի հանգամանքները:
 

Հարկ է արձանագրել, որ որքան էլ կարևոր է կոմիտեի օպերատիվ ստորաբաժանման հրատապ համալրման հիմնախնդիրը, դրա վերաբերյալ իրավակարգավորումները չպետք է հետընթաց արձանագրեն գործընթացի թափանցիկության և մրցակցայնության ապահովման սկզբունքներից և կրեն իրադրային բնույթ: Ընդ որում, վերոնշյալը որևէ կերպ չի հակասում օպերատիվ ստորաբաժանման գործունեության գաղտնիության սկզբունքին, քանի որ ինչպես նշվեց, խոսքը ծածկագրված պաշտոնների մասին չէ:
Առաջարկ.
• Նախագծի հոդված 1-ով սահմանել, որ կոմիտեի օպերատիվ ստորաբաժանման տնտեսագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ բնագավառների հատուկ մասնագիտական հմտությունների կիրառում պահանջող պաշտոնների համալրումը իրականացվում է կոմիտեի նախագահի սահմանած կարգով և պայմաններով անցկացվող մրցույթի արդյունքների հիման վրա,
• նախագծով ամրագրել յուրաքանչյուր ոլորտի օպերատիվ ծառայողի պաշտոնի համալրման մրցույթային հանձնաժողովում համապատասխան ոլորտի մասնագետների ներգրավման պարտադիր պահանջ:
2. Ներկայացված նախագծի 45.1 հոդվածի 2-րդ մասով առաջարկվում է կոմիտեի բոլոր ծառայողների համար պարտադիր պահանջ՝ պարբերաբար անցնել նաև ֆիզիկական ուժի կիրառման անհրաժեշտություն առաջացնող իրադրություններում գործելու ունակությունը որոշող ստուգումներ: Առաջարկում առկա է հակասություն նախագծի հոդված 1-ով նախատեսված իրավակարգավորման հետ, որում նեղ մասնագիտական ուղղվածության օպերատիվ ծառայողների համար ֆիզիկական պատրաստվածության պահանջն ըստ էության հանվում է: 45.1 հոդվածի 2-րդ մասը չի նախատեսում օպերատիվ ծառայողների տարբեր խմբերի համար բացառություն՝ ֆիզիկական ուժի կիրառման ստուգումներ անցնելու մասով և չի ամրագրում նման ստուգում չանցնելու հետևանքների մասին իրավակարգավորում:
Առաջարկ.
• Նախագծի 45.1 հոդվածի 2-րդ մասում նախատեսել, որ ֆիզիկական ուժի կիրառման անհրաժեշտություն առաջացնող իրադրություններում գործելու ունակությունը որոշող ստուգումներ անցնելու պարտականություն սահմանող իրավակարգավորումը չի տարածվում տնտեսագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ բնագավառների հատուկ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների կիրառում պահանջող օպերատիվ ծառայողերի նկատմամբ: Նշված առաջարկը համահունչ է նախագծի 1-ին հոդվածով առաջարկվող լրացմանը՝ ֆիզիկական պատրաստվածության պարտադիր քննական պահանջը հանելու մասով:

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Իրավունքի պաշտպանություն առանց սահմանների

Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամ

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան

Ներբեռնել

Հայտարարություն՝ ի աջակցություն Վրաստանի քաղաքացիական հասարակության և տարածաշրջանում ժողովրդավարական գործընթացների

09.03.2023
Սույն թվականի մարտի 7-ին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի է ունեցել մասշտաբային բողոքի խաղաղ ակցիա, որն անցկացվում էր, այսպես կոչված, «Ռուսական օրենքի» ընդունման դեմ։ Չնայած մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և հարևան երկրի քաղաքացիական հասարակության այդ օրենքի վերաբերյալ բացասական գնահատականի՝ Վրաստանի խորհրդարանն, այդուամենայնիվ, առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Օտարերկրյա գործակալների մասին» վիճահարույց օրենքը։

ՄԻԵԴ վճիռների վերլուծություն. մասնավոր կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունք. Հայաստան

25.01.2023
Հետազոտությունը նվիրված է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածից բխող՝ պետության պոզիտիվ պարտավորությունների կատարման վիճակի գնահատմանը գաղտնի վերահսկողական միջոցների կիրառման բնագավառում՝ հատուկ շեշտադրելով լիազորությունների չարաշահումների դեմ բավարար երաշխիքների ապահովման խնդիրները։ Հետազոտության նպատակն է նպաստել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի կատարելագործմանը, քաղաքացիների անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի արդյունավետ իրացմանը, պետության կողմից գաղտնի վերահսկողական միջոցների կիրառման դեպքում չարաշահումներից պաշտպանող բավարար և արդյունավետ երաշխիքների և կառուցակարգերի ստեղծմանը:

Չարաշահումների ռիսկեր՝ «Պետական գաղտնիքի մասին» օրենքում. հարցազրույց Գենյա Պետրոսյանի հետ

18.01.2023
​​​​​​​Հունվարի 17-ին ՀՀ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Պետական գաղտնիքի մասին օրենքի նախագիծը։ ԻԶՊՀ-ն գործընկեր կազմակերպությունների հետ այս նախագծի շրջանառման տարբեր փուլերում բազմիցս անդրադարձել է դրա թերություններին և ներկայացրել առաջարկություններ։ Թեև որոշ էական փոփոխություններ ընդունվել են, սակայն բազմաթիվ խնդիրներ մնում են չլուծված։ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի տնօրեն Գենյա Պետրոսյանը «Ֆակտոր ԹՎ»-ի եթերում խոսել է օրենքի նախագծի խնդիրների  և դրանց լուծումների մասին։

Ռազմական դրության ժամանակ կարծիքի արտահայտման և տեղեկատվության ազատության իրավունքների սահմանափակման ռիսկերի մասին

10.01.2023
ԻԶՊՀ այս կարծիքն անդրադառնում է 22.12.2022 թ.-ին Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հրապարակված և ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակված ««Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին, որով ի թիվս այլ կարգավորումների սահմանվում է լայն հայեցողություն՝ էականորեն սահմանափակելու մարդու՝ կարծիքի արտահայտման ազատությունը և տեղեկատվության ազատության իրավունքը, ինչը պարունակում է անհամաչափ սահմանափակման իրական ռիսկեր:

Կարծիք «Պետական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

10.01.2023
Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի, «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի, Ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի և «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ-ի կարծիքն անդրադառնում է 04.11.2022 թ.-ին Ազգային ժողով ներկայացված «Պետական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին, որը մի շարք ասպեկտներով չի համապատասխանում առաջադեմ միջազգային փորձին և չափանիշներին, ինչպես նաև պարունակում է տեղեկատվության ազատության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման ռիսկեր: Ըստ այդմ, կազմակերպություններն առաջարկում են վերանայել դրանում տեղ գտած մի շարք իրավակարգավորումներ և ըստ այդմ վերախմբագրել իրավական դրույթները։

Օրենսդրության թերի կարգավորումները կարող են հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտումների.Գյուրջյան

28.12.2022
#ԻԶՊՀ «Գաղտնի հսկողության միջոցներ․ ՄԻԵԴ չափանիշներ և միջազգային լավագույն փորձ, ՀՀ օրենսդրության խնդիրներ» խորագրով աշխատաժողովի ընթացքում հիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ Դավիթ Գյուրջյանը խոսեց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտման հիմքով Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության խնդիրների մասին՝ ՄԻԵԴ սահմանած չափանիշների համատեքստում։

Տեղի ունեցավ «Գաղտնի հսկողության միջոցներ․ ՄԻԵԴ չափանիշներ և միջազգային լավագույն փորձ, ՀՀ օրենսդրության խնդիրներ» խորագրով աշխատաժողովը

22.12.2022
Դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ ԻԶՊՀ «Գաղտնի հսկողության միջոցներ․ ՄԻԵԴ չափանիշներ և միջազգային լավագույն փորձ, ՀՀ օրենսդրության խնդիրներ» խորագրով աշխատաժողովը։

Կապի օպերատորները տեղյակ չեն լինում՝ դատական թույլտվություն տրված է, թե ոչ

09.12.2022
Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության hիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ Դավիթ Գյուրջյանը և «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն»-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը Մեդիա կենտրոնում քննարկել են «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն ու մարդու իրավունքները» թեման։

Հայաստանյան ՀԿ-ներն ահազանգում են ՄԱԿ-ին ԼՂ բնակչության նկատմամբ էթնիկ զտումների սպառնալիքի մասին

01.12.2022
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ նամակով դիմել են Ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդական Էլիս Նդերիտուին՝ ահազանգելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտումներ իրականացնելու սպառնալիքի մասին։

ԲԴԽ կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորի ընտրության վերաբերյալ

24.11.2022
Այս հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպությունները դատապարտում են Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորի պաշտոնում Մնացական Մարտիրոսյանի ընտրությունը։ Նա վճիռներ է կայացրել քաղաքական հնչեղ գործերով, ազատազրկման դատապարտել քաղաքական բանտարկյալների։