ՄԻԵԴ վճիռների կատարման վերլուծություն․ արդար դատաքննության իրավունք

27.04.2021

Իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի մակարդակում առկա այն խնդիրները, որոնք նպաստում են նույնաբովանդակ խախտումների կրկնմանը, խոչընդոտում են ՄԻԵԴ վճիռների պատշաճ կատարմանը պետության կողմից: Առավել կարևոր է այն, որ իրավիճակի վերլուծությունն ու խնդիրների նկարագրությունն ամփոփվում են կոնկրետ առաջարկություններով, որոնք պետք է նպաստեն ապագայում համանման խախտումների կանխարգելմանը։

Ներբեռնել

Արդար դատաքննության իրավունք․ դատական ակտերի հարկադիր կատարում

03.08.2022
Հետազոտության նպատակն է վեր հանել դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում առկա հիմնական խնդիրները, վերլուծել դրանց պատճառները և ներկայացնել լուծումներ: Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են դատական ակտերի հարկադիր կատարմանն առնչվող օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան՝ դատական պրակտիկայի, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և այլ իրավասու պետական մարմինների կողմից տրամադրված կամ հրապարակված տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա:

Դատավորների կարգապահական վարույթների թափանցիկություն

01.05.2022
Վերլուծությունը միտված է դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմների անհրաժեշտ թափանցիկության գնահատմանը և դատավորների անկախության երաշխիքների ամրապնդմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացմանը: Հիմնական առաջարկները վերաբերում են էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքի թափանցիկությունը և հանրային վերահսկողության հնարավորությունը ապահովելուն։

ՄԻԵԴ վճիռների կատարման վերլուծություն․ արդար դատաքննության իրավունք

27.04.2021
Հետազոտության նպատակն է բացահայտել և վեր հանել Հայաստանի նկատմամբ կայացված՝ ՄԻԵԴ վճիռների կատարմանն առնչվող խնդիրները այն գործերով, որոնցով Դատարանը ճանաչել է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում։ Առանձնացվել են Հայաստանի նկատմամբ կայացված մի շարք վճիռներ ուսումնասիրվել դրանց կատարման ուղղությամբ պետության ձեռնարկած ընդհանուր միջոցները, վերլուծվել են վերաբերելի օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան, իրավասու մարմիններին ուղարկված հարցումների պատասխանները։