«Արտաքին հետախուզական գործունեության և արտաքին հետախուզության ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

18.11.2022

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից քննարկման է ներկայացվել « Արտաքին հետախուզական գործունեության և արտաքին հետախուզության ծառայության մասին » ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ առկա են հետևյալ նկատառումները.

  1. Արտաքին հետախուզության ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) ձևավորման և արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող այլ մարմինների գործունեության նպատակահարմարության վերաբերյալ.

 

Ներկայացված նախագծի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեն՝ 1. Ծառայությունը, 2. Պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի հետախուզության ստորաբաժանումը՝ ռազմական, ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական և ռազմատնտեսական ոլորտներում, 3. Ազգային անվտանգության ծառայության (այսուհետ՝ ԱԱԾ) հետախուզության ստորաբաժանումը: Ներկայումս ՀՀ-ում արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացվում է ԱԱԾ և պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից: Ընդ որում, ԱԱԾ կողմից արտաքին հետախուզական գործունեության իրականացմանն օժանդակում են ԱԱԾ կենտրոնական և տարածքային մարմինների համապատասխան ծառայությունները, այդ թվում՝ օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումները: Նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ արտաքին հետախուզական գործունեությունն արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների կողմից իրականացվող գործունեությունն է, որն ուղղված է ՀՀ կենսական շահերին առնչվող տեղեկատվություն ստանալուն և մշակելուն, ՀՀ արտաքին քաղաքականության, ռազմաքաղաքական, տնտեսական, գիտատեխնիկական, բնապահպանական և կենսական այլ ոլորտներում պետական քաղաքականությանն աջակցելուն: Վերոնշյալ իրավակարգավորումներն ակնհայտորեն ամրագրում են, որ ըստ էության արտաքին հետախուզության իրականացման ոլորտում ուղղվածության տեսանկյունից համընկնում են Ծառայության և ԱԱԾ գործունեության ուղղությունները: Նախագծով նախատեսված չէ նաև ապագայում ԱԱԾ արտաքին հետախուզական գործունեության ստորաբաժանման լուծարում՝ նոր Ծառայության ամբողջական կազմավորման և բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական, կադրային ապահովումից հետո: Այս տեսանկյունից հարկ է նշել, որ նորանկախ Հայաստանում առկա չէ հետախուզական և հակահետախուզական մարմինների կադրային ապահովման սեփական բազա, մասնավորապես՝ ուսումնական և վերապատրաստման հաստատություններ: Նախագծով առաջարկվում է նոր Ծառայության կադրային ապահովումն իրականացնել առաջնահերթորեն նոր կադրերի պատրաստման միջոցով՝ ուսումնական կենտրոն ձևավորելու եղանակով, ինչն անշուշտ ողջունելի է: Միաժամանակ, նախագծի 21-րդ հոդվածը հնարավոր է համարում նոր Ծառայության կադրային համալրումն իրականացնել ՀՀ իրավապահ այլ ծառայությունների կադրերի, այդ թվում՝ ԱԱԾ միջոցով: Վերոնշյալի լույսի ներքո անհասկանալի և անտրամաբանական է արտաքին հետախուզության ոլորտում իրար կրկնող երկու ծառայությունների գործունեության անհրաժեշտության և նպատակահարմարության հարցը: Մասնավորապես, եթե կարգավորման ենթատեքստի առումով խնդիր է դրվում ձևավորել արտաքին հետախուզության ապահովման ՀՀ սեփական հնարավորությունները՝ այլ պետությունների ազդեցության գոտում տարիներ շարունակ գտնվող կադրերից ազատվելու նպատակով, ապա ինչու նախագիծը չի ամրագրում ԱԱԾ արտաքին հետախուզության ծառայության լուծարում նոր Ծառայության ձևավորումից և գործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումից հետո: Հարկ է նշել, որ նոր Ծառայությունն ըստ էության իրականացնելու է նաև արտաքին հետախուզությանն աջակցող օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն՝ նախագծով ամրագրված լայն լիազորությունների համատեքստում, ինչը ներկայիս պայմաններում անհնար է իրագործել առանց ԱԱԾ կադրային բազայից օգտվելու: Այս տեսանկյունից, նպատակահարմար է ձևավորել սկզբնապես ուսումնական կենտրոն, պատրաստել և վերապատրաստել կադրեր, ինչից հետո ձեռնամուխ լինել պետության անվտագության ապահովման նոր Ծառայության ձևավորմանը, այլապես կստացվի մարմին առանց կադրերի:

 

Առաջարկ

  • Նախագծով ամրագրել, որ նոր Ծառայության ձևավորումից հետո ԱԱԾ արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումը պետք է լուծարվի՝ գործառույթների ուղղվածության կրկնողությունը բացառելու և ոլորտի արդյունավետ և կենտրոնացված կառավարման համակարգ ներդնելու նպատակով,
  • նախագծի անցումային դրույթներում ամրագրել, որ Ծառայությունը սկսում է գործել Ծառայության ուսումնական կենտրոնում պատրաստում և վերապատրաստում անցած ապագա առաջին փուլն անցած ծառայողների՝ ուսումնառությունն ավարտելուց հետո:

2. Ծառայության կազմավորման իրավակարգավորումների վերաբերյալ.

Նախագծի 15-րդ հոդվածի համաձայն՝ Ծառայությունը ՀՀ վարչապետին ենթակա մարմին է, Ծառայության պետը նշանակվում է վարչապետի կողմից, իսկ 19-րդ հոդվածի համաձայն՝ Ծառայության պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է վարչապետին: Հարկ է արձանագրել, որ Ծառայության ձևավորմանն առնչվող իրավակարգավորումների տրամաբանության համաձայն՝ այն ամբողջապես վարչապետին կից կառույց է՝ առանց որևէ այլ մարմնի առջև պատասխանատվության և հաշվետվողականության մեխանիզմների: Ընդ որում, մի շարք իրավակարգավորումների համաձայն (հոդված 6, մաս 1)՝ Ծառայության նպատակը բացառապես վարչապետին քաղաքական, անվտանգային, տնտեսական, պաշտպանական, գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական և բնապահպանական բնագավառներում որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովումն է: Ընդունելի համարելով արտաքին հետախուզական կառույցի ղեկավարի պաշտոնի ձևավորման հարցում գործադիր իշխանության լիազորության առաջնայնության գաղափարը, Ծառայության գործունեության հաշվետվողականության բացակայությունը խորհրդարանում պետք է դիտարկել անընդունելի: Մասնավորապես, ըստ առաջարկվող կարգավորման՝ Ծառայության գործունեության տարբեր արդյունքների վերաբերյալ խորհրդարանի տեղեկացվածության հարցն ուղղակիորեն կախվածության մեջ է դրվում վարչապետի կամաարտահայտությունից (հոդված 9), ինչն անթույլատրելի է բոլոր կառավարման ձևերի և հատկապես՝ խորհրդարանական կառավարման մոդելի պայմաններում: ՀՀ-ում տարիներ շարունակ արձանագրված պրակտիկան ցույց է տվել, որ անվտանգության ոլորտում խորհրդարանական վերահսկողության, տեղեկատվության բացակայության և ընդհանուր առմամբ դերակատարման բացակայությունը ևս հանգեցնում է անվտանգային մարտահրավերներին գործադիր իշխանության կողմից արձագանքելու ոչ ադեկվատ դրսևորումների: Խնդիրն առավել քան կարևոր է այն առումով, որ հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում անվտանգային խնդիրների տեղեկացվածության մակարդակը կարող է պայմանավորել նաև խորհրդարանի օրենսդրական և քաղաքական գործունեության արդյունավետությունը, բարձրացնել իրավական ակտերում անվտանգության բաղադրիչների հաշվառման գործոնը: Անշուշտ անվտանգության ծառայությունների, այդ թվում՝ արտաքին հետախուզական ոլորտի մարմինների հետ փոխհարաբերություններում խորհրդարանականները պետք է պահպանեն օրենքով սահմանված շրջանակներում անվտանգության ծառայությունների գործունեության արդյունքների գաղտնիության ապահովման սկզբունքը:

Առաջարկ

  • Նախագծի 19-րդ հոդվածում ամրագրել, որ Ծառայությունն իր գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետու է նաև խորհրդարանի առջև և փակ ռեժիմով ներկայացնում է կիսամյակային և տարեկան զեկույց,
  • քննարկել Ծառայության ղեկավարի նշանակման հարցում խորհրդարանի դրական եզրակացության ստացման հարցը՝ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո:

 

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամ

 

 

Ներբեռնել

Հայտարարություն՝ ի աջակցություն Վրաստանի քաղաքացիական հասարակության և տարածաշրջանում ժողովրդավարական գործընթացների

09.03.2023
Սույն թվականի մարտի 7-ին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի է ունեցել մասշտաբային բողոքի խաղաղ ակցիա, որն անցկացվում էր, այսպես կոչված, «Ռուսական օրենքի» ընդունման դեմ։ Չնայած մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և հարևան երկրի քաղաքացիական հասարակության այդ օրենքի վերաբերյալ բացասական գնահատականի՝ Վրաստանի խորհրդարանն, այդուամենայնիվ, առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Օտարերկրյա գործակալների մասին» վիճահարույց օրենքը։

ՄԻԵԴ վճիռների վերլուծություն. մասնավոր կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունք. Հայաստան

25.01.2023
Հետազոտությունը նվիրված է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածից բխող՝ պետության պոզիտիվ պարտավորությունների կատարման վիճակի գնահատմանը գաղտնի վերահսկողական միջոցների կիրառման բնագավառում՝ հատուկ շեշտադրելով լիազորությունների չարաշահումների դեմ բավարար երաշխիքների ապահովման խնդիրները։ Հետազոտության նպատակն է նպաստել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի կատարելագործմանը, քաղաքացիների անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի արդյունավետ իրացմանը, պետության կողմից գաղտնի վերահսկողական միջոցների կիրառման դեպքում չարաշահումներից պաշտպանող բավարար և արդյունավետ երաշխիքների և կառուցակարգերի ստեղծմանը:

Չարաշահումների ռիսկեր՝ «Պետական գաղտնիքի մասին» օրենքում. հարցազրույց Գենյա Պետրոսյանի հետ

18.01.2023
​​​​​​​Հունվարի 17-ին ՀՀ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Պետական գաղտնիքի մասին օրենքի նախագիծը։ ԻԶՊՀ-ն գործընկեր կազմակերպությունների հետ այս նախագծի շրջանառման տարբեր փուլերում բազմիցս անդրադարձել է դրա թերություններին և ներկայացրել առաջարկություններ։ Թեև որոշ էական փոփոխություններ ընդունվել են, սակայն բազմաթիվ խնդիրներ մնում են չլուծված։ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի տնօրեն Գենյա Պետրոսյանը «Ֆակտոր ԹՎ»-ի եթերում խոսել է օրենքի նախագծի խնդիրների  և դրանց լուծումների մասին։

Ռազմական դրության ժամանակ կարծիքի արտահայտման և տեղեկատվության ազատության իրավունքների սահմանափակման ռիսկերի մասին

10.01.2023
ԻԶՊՀ այս կարծիքն անդրադառնում է 22.12.2022 թ.-ին Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հրապարակված և ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակված ««Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին, որով ի թիվս այլ կարգավորումների սահմանվում է լայն հայեցողություն՝ էականորեն սահմանափակելու մարդու՝ կարծիքի արտահայտման ազատությունը և տեղեկատվության ազատության իրավունքը, ինչը պարունակում է անհամաչափ սահմանափակման իրական ռիսկեր:

Կարծիք «Պետական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

10.01.2023
Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի, «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի, Ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի և «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ-ի կարծիքն անդրադառնում է 04.11.2022 թ.-ին Ազգային ժողով ներկայացված «Պետական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին, որը մի շարք ասպեկտներով չի համապատասխանում առաջադեմ միջազգային փորձին և չափանիշներին, ինչպես նաև պարունակում է տեղեկատվության ազատության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման ռիսկեր: Ըստ այդմ, կազմակերպություններն առաջարկում են վերանայել դրանում տեղ գտած մի շարք իրավակարգավորումներ և ըստ այդմ վերախմբագրել իրավական դրույթները։

Օրենսդրության թերի կարգավորումները կարող են հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտումների.Գյուրջյան

28.12.2022
#ԻԶՊՀ «Գաղտնի հսկողության միջոցներ․ ՄԻԵԴ չափանիշներ և միջազգային լավագույն փորձ, ՀՀ օրենսդրության խնդիրներ» խորագրով աշխատաժողովի ընթացքում հիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ Դավիթ Գյուրջյանը խոսեց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտման հիմքով Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության խնդիրների մասին՝ ՄԻԵԴ սահմանած չափանիշների համատեքստում։

Տեղի ունեցավ «Գաղտնի հսկողության միջոցներ․ ՄԻԵԴ չափանիշներ և միջազգային լավագույն փորձ, ՀՀ օրենսդրության խնդիրներ» խորագրով աշխատաժողովը

22.12.2022
Դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ ԻԶՊՀ «Գաղտնի հսկողության միջոցներ․ ՄԻԵԴ չափանիշներ և միջազգային լավագույն փորձ, ՀՀ օրենսդրության խնդիրներ» խորագրով աշխատաժողովը։

Կապի օպերատորները տեղյակ չեն լինում՝ դատական թույլտվություն տրված է, թե ոչ

09.12.2022
Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության hիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ Դավիթ Գյուրջյանը և «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն»-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը Մեդիա կենտրոնում քննարկել են «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն ու մարդու իրավունքները» թեման։

Հայաստանյան ՀԿ-ներն ահազանգում են ՄԱԿ-ին ԼՂ բնակչության նկատմամբ էթնիկ զտումների սպառնալիքի մասին

01.12.2022
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ նամակով դիմել են Ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդական Էլիս Նդերիտուին՝ ահազանգելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտումներ իրականացնելու սպառնալիքի մասին։

ԲԴԽ կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորի ընտրության վերաբերյալ

24.11.2022
Այս հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպությունները դատապարտում են Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորի պաշտոնում Մնացական Մարտիրոսյանի ընտրությունը։ Նա վճիռներ է կայացրել քաղաքական հնչեղ գործերով, ազատազրկման դատապարտել քաղաքական բանտարկյալների։